Az Ön hálózatépítő partnere

PTFK Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

Fejlesztési terv

A célkitűzés az, hogy a képzendő gyakornok a program időtartama alatt megtanuljon önálló szakmai tevékenységet végezni, képes legyen az adott munkahelyi környezetbe beilleszkedni és el tudja sajátítania megfelelő munkakultúrát-etikát is.

A gyakornoki program célja

A fejlesztési terv célja

E gyakornoki program fejlesztési terve pedagógiából ismert minta alapján készült, de természetesen megfelel az ide vonatkozó szakmai követelményeknek és a projektmenedzsment szempontoknak is.

A terv a résztvevők számára világosan levezeti, hogy azok honnan hova akarnak eljutni, meghatározza a feladatok körét, a munkavégzés ütemét, a projekt költségeit, az értékelés idejét, ismérveit és tematikáját. Ennek eredményeként a gyakornoki program könnyen követhetővé és értékelhetővé válik.

A gyakornoki szakmai tevékenységek felsorolása

A gyakornok a program befejezése után képes legyen:

· terepi helymeghatározást végezni,

· földmérési adatokat gyűjteni,

· irányítani a terepen a mérőcsoport munkáját,

· részletes felméréshez vízszintes és magassági alappont-sűrítést végezni,

· azonosítani a felmérendő objektumokat,

· felismerni a terepi idomokat,

· elhatárolást végezni,

· részletes felmérést készíteni,

· a terepi mérések feldolgozásával digitális térképet előállítani,

· használni a fotogrammetria eszközrendszerét,

· ingatlan-nyilvántartási és egyéb célú terepi geodéziai munkákat végezni,

· ingatlan-nyilvántartási és egyéb célú geodéziai munkák irodai feldolgozási munkában részt venni,

· ipari geodéziai terepi munkákat végezni,

· részt venni az ipari geodéziai adatok feldolgozásban,

· közműtérképi adatokat azonosítani és gyűjteni,

· közműtérképi térképeket készíteni,

· közműtérképi adatokat szolgáltatni,

· ingatlan-nyilvántartási adatokat, azonosítani, feldolgozni,

· a földügyi térinformatikai rendszerben feldolgozást végezni.

A tervben meghatározott fejlesztési területek és célok

A fejlesztendő területek tematikus leírása

 

A menedzsment a gyakornoki foglalkoztatás ideje alatt három fő „pillért”, azaz irányvonalat jelöl meg az egyéni fejlesztési területnek:

 

Gyakorlati munkavégzés fejlesztése: a gyakornok a program befejezésével ismerje és használni tudja a geodéziai eszközöket, továbbá ezek segítségével képes legyen önálló terepi munkát végezni.

 

Elméleti tudás fejlesztése: a gyakornok a program befejezésével birtokolja az önálló munkához szükséges földmérő, földügyi és térinformatikai elméleti ismereteket és irodai munkája során hatékonyan alkalmazni is tudja ezeket. Ismerje és használni tudja az irodai eszközöket, továbbá megfelelő hardver és szoftver ismerettel rendelkezzék.

 

Munkakultúra és szocializáció fejlesztése: a gyakornok a program befejezésével ismerje a törvényekből adódó jogait és kötelességeit, sajátítsa el a közösségbe való beilleszkedés képességét, tapasztalja meg egy munkaközösség írott és íratlan szabályrendszerét, kapjon megfelelő mintát a követendő munkamorálról és szakmai etikáról.

A teljesítmény értékelése

A fejlesztendő területek elsajátításának szintjéről a mentor Előrehaladási naplót vezet, amelyből nyomon követhető a gyakornok fejlődése. Az Előrehaladási naplóban szerepel három fő fejlesztési terület számszaki és szöveges teljesítményértékelése is.

A gyakorlati munkavégzés számszaki eredményértékelésének szempontjai:

Az elméleti tudás számszaki eredményértékelésének szempontjai:

Munkakultúra és szocializáció számszaki eredményértékelésének szempontjai:

A számszaki eredményértékelés összegzése az Előrehaladási Naplóban:

 

A számszaki összegző teljesítményértékelés is Előrehaladási naplóba kerül be. A naplót legkevesebb két alkalommal; foglalkoztatás megkezdését követő 5. hónap végéig, valamint a támogatott foglalkoztatási időszak lezárultát követő hónap (9. hó) végéig cégünk köteles benyújtani a Szakképzési Centrum és a Támogató felé.

 

Gyakorlati munkavégzés számszaki eredményértékelésének összegzése az Előrehaladási Naplóban:

Munkakultúra és szocializáció számszaki eredményértékelésének összegzése az Előrehaladási Naplóban:

A gyakornok szöveges eredményértékelése az Előrehaladási Naplóban:

 

Mivel a fejlesztési terv akkor teljes, ha teljesítményértékelés szöveges formában is megtörténik, így azt Előrehaladási naplóban ezt is szerepeltetjük.

A gyakornoki foglakoztatás cselekvési és ütemterve

A Gyakornoki tanterv

WBS táblázat

 

A fent leírt Gyakornoki tantervben foglalkoztatási tevékenységeket külön naptári nap szerint lebontva is megtervezzük és szemléltetjük egy WBS táblázatban és Gantt diagramban:

Gyakornoki tantervben foglalkoztatási tevékenységek ütemezése Gantt diagramban:

Mérföldkövek

A gyakornoki program két részből áll: egy támogatott 9 hónapos gyakornoki időszakból és egy 4,5 hónapos kötelezően tovább foglalkoztatott időszakból áll. A támogatott időszak pedig két mérföldkőből áll. A mérföldkövek a program egy-egy fontos állomását jelzi és ezek dokumentálását a pályázat kiírója kötelezővé teszi.

Szövegdoboz: A Gyakornoki program vége
Szövegdoboz: A Gyakornoki program      vége
Szövegdoboz: A gyakornoki program      kezdete
Szövegdoboz: Első mérföldkő
Szövegdoboz: Második mérföldkő
Szövegdoboz: Harmadik mérföldkő

5.hó utolsó napja

 

9+4,5. hó utolsó napja

 

9.hó utolsó napja

 

1. időszak : Támogatott időszak (9 hónap)

 

2. időszak : Kötelező tovább foglalkoztatási időszak (4,5 hónap)

 

Monitoring

Vissza az előző oldalra

PTFK Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

Elérhetőségünk:

 

Postacím:

7607 Pécs, Pf. 18

 

Telephely:

7812 Garé

Rákóczi utca

33.

 

Fiók telephely:

7362 Vásárosdombó Béke utca 1/B.

 

Telefonszám:

+36 72/703-015

 

Faxszám:

+36 72/703-015

 

Email: pecstfk@gmail.com

 

Web:

www.ptfk.hu

 

Adószám:

24111733-2-02

Fejlesztési terület (pillér)

Cél

 

Résztvevők

Idő-
inter

vallum

Értékelés módja

Elérendő eredmények

 

Gyakorlati munkavégzés

Önálló szakmai tevékenység végzése

Mentor:

Gyakornok

9 hónap

Százalékos

teljesítés

Minimum 51%

Elméleti tudás

Önálló munkához szükséges elméleti tudás birtoklása

Mentor

Gyakornok

9 hónap

Százalékos

teljesítés

Minimum 51%

Munkakultúra és szocializáció

A közösségbe való beilleszkedés és a megfelelő munkamorál és kultúra átvétele

Mentor

Gyakornok

9 hónap

Százalékos

teljesítés

Minimum 51%

Gyakorlati munkavégzés jellemzői

Értékelés

Gyakorlati munkavégzés jellemzői

Az munkaeszközöket ismeri, szakszerűen használja

5

4

3

2

1

Az eszközöket nem ismeri, nem képes használni azokat

A munkaterületen (terepen) jól eligazodik és képes terepi helymeghatározásokat végezni

5

4

3

2

1

Nem képes kiigazodni a terepen és nem tud reflektálni saját tevékenységére sem

Képes adatokat azonosítani és gyűjteni

5

4

3

2

1

Nincs tisztában azzal, hogy kell adatokat azonosítani és gyűjteni

Képes geodéziai munkát elvégezni valamint részletes felmérést végezni

5

4

3

2

1

Nem képes geodéziai munkát végezni és felmérést készíteni

Képes irányítani a terepen a mérőcsoport munkáját*

5

4

3

2

1

Nem képes irányítani a merőcsoportot

Elméleti tudás értékelésének jellemzői

Értékelés

Elméleti tudás értékelésének jellemzői

 

Az irodai eszközöket ismeri, szakszerűen használja

5

4

3

2

1

Az irodai eszközöket nem ismeri, nem képes használni azokat

Megfelelő szoftver és hardver ismerettel rendelkezik

5

4

3

2

1

Nem képes kiigazodni a számítógépen, szoftvereket nem tudja használni.

Megfelelő földmérő, földügyi és térinformatikai elméleti ismereteket rendelkezik és fel is használja azokat

 

5

 

4

3

2

1

Nincs tisztában azzal, hogyan kell adatokat azonosítani és gyűjteni

Képes geodéziai irodai feldolgozási munkát végezni

5

4

3

2

1

Nem képes geodéziai feldolgozási munkát végezni

Képes ingatlan-nyilvántartási adatokat azonosítani, feldolgozni

5

4

3

2

1

Nincs tisztában azzal, hogyan kell adatokat azonosítani, feldolgozni

Munkakultúra és szocializáció értékelésének

jellemzői

Értékelés

Munkakultúra és szocializáció értékelésének

jellemzői

Precíz pontos munkavégzés jellemzi

5

4

3

2

1

Rendetlen, hanyag

Munkája során önellenőrzési technikákat alkalmaz

5

4

3

2

1

Nem alkalmaz önellenőrzési technikákat

Problémamegoldásnál mások nézőpontját is figyelembe veszi

5

4

3

2

1

Problémamegoldásnál mások nézőpontját semmibe veszi

Tisztában van azzal, hogy milyen területeken kell fejlődnie

5

4

3

2

1

Nincs tisztában azzal, hogy milyen területeken kell fejlődnie

Tisztában van saját erősségeivel, és ezt fel is használja saját fejlődése érdekében

5

4

3

2

1

Nincs tisztában saját erőségeivel, önismerete fejletlen, önbizalma gyenge

Beilleszkedett a munkahelyi közösségbe, alkalmazkodó

5

4

3

2

1

Nem illeszkedett be a közösségbe, alkalmazkodni nem tud

Az értékelés időpontja (dátum):

A foglalkoztatás megkezdését követő 5. és 9. hónap vége

Az értékelésen részt vevők (az értékelésen résztvevők neve és aláírása szükséges):

Név

Státusz

Aláírás

 

Gyakornok

 

 

Mentor

 

Fejlesztett terület: Gyakorlati munkavégzés jellemzői

Értékelés

A munkaeszközöket ismeri, szakszerűen használja

 

A munkaterületen (terepen) jól eligazodik és képes terepi helymeghatározásokat végezni

 

Képes adatokat azonosítani és gyűjteni

 

Képes geodéziai munkát elvégezni, valamint részletes felmérést végezni

 

Képes irányítani a terepen a mérőcsoport munkáját*

*csak a 2. értékelésnél kell osztályozni

 

 

Az értékelés átlaga

 

Az értékelés %-ban megadva

 

Értékelés összesítése

Osztályzat

Értékelés %-ban megadva

Rövid szöveges értékelés

1

0-30%-ig

Nem megfelelő

2

30-45%-ig

Gyengén megfelelő

3

45-65%-ig

Közepes megfelelő

4

65-85%-ig

Jól megfelelő

5

85-100%-ig

Kiválóan megfelelő

Az értékelés időpontja (dátum):

A foglalkoztatás megkezdését követő 5. és 9. hónap vége

Az értékelésen részt vevők (az értékelésen résztvevők neve és aláírása szükséges):

Név

Státusz

Aláírás

 

Gyakornok

 

 

Mentor

 

Fejlesztett terület: Munkakultúra és szocializáció jellemzői

Értékelés

Precíz pontos munkavégzés jellemzi

 

Munkája során önellenőrzési technikákat alkalmaz

 

Problémamegoldásnál mások nézőpontját is figyelembe veszi

 

Tisztában van azzal, hogy milyen területeken kell fejlődnie

 

Tisztában van saját erősségeivel, és ezt fel is használja saját fejlődése érdekében

 

Beilleszkedett a munkahelyi közösségbe, alkalmazkodó

 

Az értékelés átlaga

 

Az értékelés %-ban megadva

 

Értékelés összesítése

Osztályzat

Értékelés %-ban megadva

Rövid szöveges értékelés

1

0-30%-ig

Nem megfelelő

2

30-45%-ig

Gyengén megfelelő

3

45-65%-ig

Közepes megfelelő

4

65-85%-ig

Jól megfelelő

5

85-100%-ig

Kiválóan megfelelő

Az értékelés időpontja (dátum):

A foglalkoztatás megkezdését követő 5.  és 9. hónap vége

Az értékelésen részt vevők (az értékelésen résztvevők neve és aláírása szükséges):

Név

Státusz

Aláírás

 

Gyakornok

 

 

Mentor

 

A gyakornok szöveges teljesítményértékelése

 

A gyakornok önértékelése:

(a gyakornok tölti ki!)

 

 

 

A mentor értékelése a tanulóról:

 

 

 

 

Konklúzió és megállapodás:

 

 

 

Hónap

Mi a gyakornoki foglalkoztatás témája célja?

Helyszín

Felelős vezető

1

Cég tevékenységének bemutatása, geodéziai eszközök bemutatása, munkavédelmi oktatás munkaterületek bemutatása

A cég telephelye

Mentor

2

Műszerek kezelése ismerete, a tevékenységhez használt szoftverek megismerése

A cég telephelye

Mentor

3

Terepi munka végzése a mentor felügyeletével és a geodéziai adatok feldolgozása

Az aktuális építési terület

Mentor

4

Terepi munka végzése a mentor felügyeletével és a geodéziai adatok feldolgozása

Az aktuális építési terület

Mentor

5

Terepi munka végzése a mentor felügyeletével és a geodéziai adatok feldolgozása

Az aktuális építési terület

Mentor

6

Terepi munka végzése a mentor felügyeletével és a geodézia adatok feldolgozása

Az aktuális építési terület

Mentor

7

Önálló terepi és irodai feldolgozás eredmények ellenőrzése a mentor által

Az aktuális építési terület és a cég telephelye

Mentor

8

A gyakornok feladatát önállóan elvégzi mentor segítsége nélkül

Az aktuális építési terület és a cég telephelye

Mentor

9

A feladatát önálló elvégzi mentor segítsége nélkül

Az aktuális építési terület és a cég telephelye

Mentor

WBS

Tevékenység neve

Időtartam

(naptári nap)

1

Cég tevékenységének bemutatása, geodéziai eszközök bemutatása munkavédelmi oktatás munkaterületek megmutatása,

30

2

Műszerek kezelése ismerete, a tevékenységhez használt szoftverek megismerése

31

3

Terepi munka végzése a mentor felügyeletével és a geodéziai adatok feldolgozása

120

4

Önálló terepi és irodai feldolgozás eredmények ellenőrzése a mentor által

31

5

A munkakör önálló elvégzése mentor segítsége nélkül

61

Összesen

273

Tevékenység

Idő

1.hó

2.hó

3.hó

4.hó

5.hó

6.hó

7.hó

8.hó

9.hó

Cég tevékenységének, geodéziai eszközök bemutatása

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Műszerek kezelése ismerete, a tevékenységhez használt szoftverek megismerése

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Terepi munka végzése a mentor felügyeletével

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Önálló terepi és irodai feldolgozás eredmények ellenőrzése a mentor által

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A munkakör önálló elvégzése mentor segítsége nélkül

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sor szám

Mérföldkövek megnevezése

Időpontja

1

Gyakornoki foglalkoztatás előre haladásának első mérése

Előrehaladási napló leadása, legkésőbb a foglalkoztatás megkezdését követő 5. hónap utolsó napján.

2

Gyakornoki foglalkoztatás előre haladásának második mérése: összegzésesének időpontja és a támogatott időszak vége és továbbfoglalkoztatási időszak kezdete.

Előrehaladási napló leadása, legkésőbb  a támogatott foglalkoztatási időszak utolsó napja.

3

Gyakornoki  kötelező tovább foglalkoztatásának vége, természetesen, ha felek kölcsönösen elégetettek egymással a  munkavállaló tovább foglalkoztatható.

  A támogatott foglalkoztatási időszak lezárultát követő időszak: a kötelező tovább foglalkoztatási időszak  (4,5 hónap) utolsó napján.

Mutató megnevezése

Bázisérték dátuma

Bázisérték

1. célérték dátuma

1. célérték

2. célérték dátuma

2. célérték

A gyakornoki program eredményeként munkatapasztalatot szerző résztvevők száma (fő)

A támogatási kérelem benyújtását megelőző év utolsó napja (naptári évtől eltérő üzleti év esetén az üzleti év utolsó napja)

0

A projekt fizikai befejezésének dátuma

A projekt keretében foglalkoztatott gyakornokok száma: 1 fő

A legutoljára foglalkoztatott gyakornok kötelező tovább foglalkoztatásának utolsó napja

A projekt keretében foglalkoztatott gyakornokok száma